fbpx

Cài đặt tham khảo

This page contains reference with some older default plugin settings.

v3 Listing templates and CSS

Listing #1

<div class =”videowhisperWebcam”>
<div class =”videowhisperTitle”>#tên #</div>
<div class =”videowhisperTime”>#banLink # #age #</div>
<div class =”videowhisperCPM”>Riêng: #clientCPM# #currency#/m</div>
<một href =”#URL #”>#preview#</một>
<div class =”videowhisperBrief”>#roomBrief #</div>
<div class =”videowhisperTags”>#roomTags #</div>
<div class =”videowhisperGroupMode”>Mode: #groupMode#</div>
<div class =”videowhisperGroupCPM”>#groupCPM# #currency#/m</div>
<div class =”videowhisperPerformers”>#performers#</div>
#enter#
</div>

Listing #2

<div class =”videowhisperWebcam2″>
<div class =”videowhisperTitle”>#tên #</div>
<div class =”videowhisperTime”>#banLink # #age #</div>
<div class =”videowhisperCPM”>Riêng: #clientCPM# #currency#/m</div>
<một href =”#URL #”>#preview#</một>
<div class =”videowhisperBrief”>#roomBrief #</div>
<div class =”videowhisperTags”>#roomTags #</div>
<div class =”videowhisperGroupMode”>Mode: #groupMode#</div>
<div class =”videowhisperGroupCPM”>#groupCPM# #currency#/m</div>
<div class =”videowhisperPerformers”>#performers#</div>
#enter#
</div>

Css

<phong cách kiểu =”text/css”>
.videowhisperSearchBox{
màn hình hiển thị:Inline-block;
padding: 2px;
margin: 2px;
}
.videowhisperSearch{
-webkit-transition-duration: 0.4s; /* Safari */
transition-duration: 0.4s;
padding: 2px;
margin: 2px;
màu sắc: #Eee;
nền tảng: #556570;
biên giới: không có;
}
.videowhisperSearch:di chuột {
màu nền: #555555;
màu sắc: white;
}
.videowhisperInput{
padding: 2px;
margin: 2px;
}
.videowhisperEnter
{
vị trí: Tuyệt đối;
màn hình hiển thị:Inline-block;
dưới cùng: 5px;
bên phải: 5px;
Kích thước phông chữ: 16px;
màu sắc: #333;
màu nền:#Eee;
padding: 5px;
z-index: 10;
}
.videowhisperEnter: di chuột
{
màu nền: #FFF;
}
.videowhisperMdropbtn {
màu nền: #AF4C50;
màu sắc: white;
padding: 5px;
Kích thước phông chữ: 16px;
biên giới: không có;
cursor: pointer;
}
.videowhisperMdropdown {
vị trí: Tuyệt đối;
màn hình hiển thị: Inline-block;
dưới cùng: 5px;
bên phải: 5px;
}
.videowhisperMdropdown-content {
màn hình hiển thị: không có;
vị trí: Tuyệt đối;
màu nền: #f9f9f9;
min-width: 160px;
Box-shadow: 0px 8px 16px 0px rgba(0,0,0,0.2);
z-index: 15;
dưới cùng: 25px;
bên phải: 0px;
căn chỉnh văn bản: bên phải;
}
.videowhisperMdropdown-content a {
màu sắc: black;
padding: 8px 10px;
Text-decoration: không có;
màn hình hiển thị: block;
}
.videowhisperMdropdown-content a:di chuột {
màu nền: #f1e1e1
}
.videowhisperMdropdown:hover .videowhisperMdropdown-content {
màn hình hiển thị: block;
}
.videowhisperMdropdown:hover .videowhisperMdropbtn {
màu nền: #8e3e41;
}
.videowhisperWebcam
{
vị trí: tương đối;
màn hình hiển thị:Inline-block;
float: bên trái;
biên giới:1px rắn #aaa;
màu nền:#666;
padding: 0px;
margin: 2px;
chiều rộng: 240px;
chiều cao: 240px;
tràn: ẩn;
z-index: 0;
}
.videowhisperWebcam2
{
vị trí: tương đối;
màn hình hiển thị:Inline-block;
float: bên trái;
biên giới:1px rắn #aaa;
màu nền:#666;
padding: 0px;
margin: 2px;
chiều rộng: 486px;
chiều cao: 486px;
tràn: ẩn;
z-index: 0;
}
.videowhisperSnap
{
chiều rộng: 240px;
chiều cao: 180px;
}
.videowhisperSnap2
{
chiều rộng: 486px;
chiều cao: 364px;
}
.videowhisperWebcam:di chuột, .videowhisperWebcam2:di chuột {
biên giới:1px rắn #fff;
màu nền:#333;
}
.videowhisperPreview
{
chiều rộng: 240px;
chiều cao: 180px;
padding: 0px;
margin: 0px;
biên giới: 0px;
z-index: 1;
}
.videowhisperPreview2
{
chiều rộng: 486px;
chiều cao: 364px;
padding: 0px;
margin: 0px;
biên giới: 0px;
z-index: 1;
}
.videowhisperTitle
{
vị trí: Tuyệt đối;
đầu trang:5px;
bên trái:5px;
Kích thước phông chữ: 20px;
màu sắc: #FFF;
văn bản-shadow:1px 1px 1px #333;
z-index: 10;
}
.videowhisperTime
{
vị trí: Tuyệt đối;
dưới cùng: 65px;
bên trái:5px;
Kích thước phông chữ: 14px;
màu sắc: #FFF;
văn bản-shadow:1px 1px 1px #333;
z-index: 10;
}
.videowhisperTags
{
vị trí: Tuyệt đối;
dưới cùng: 40px;
bên trái: 5px;
Kích thước phông chữ: 14px;
màu sắc: #FFF;
văn bản-shadow:1px 1px 1px #333;
z-index: 10;
}
.videowhisperBrief
{
vị trí: Tuyệt đối;
dưới cùng: 22px;
bên trái: 5px;
Kích thước phông chữ: 12px;
màu sắc: #Eee;
văn bản-shadow:1px 1px 1px #333;
z-index: 10;
}
.videowhisperGroupMode
{
vị trí: Tuyệt đối;
dưới cùng: 5px;
bên trái: 5px;
Kích thước phông chữ: 14px;
màu sắc: #eef;
văn bản-shadow:1px 1px 1px #333;
z-index: 10;
}
.videowhisperGroupCPM
{
vị trí: Tuyệt đối;
dưới cùng: 5px;
bên phải: 70px;
Kích thước phông chữ: 14px;
màu sắc: #efe;
văn bản-shadow:1px 1px 1px #333;
z-index: 10;
}
.videowhisperPerformers
{
vị trí: Tuyệt đối;
đầu trang: 30px;
bên trái: 5px;
Kích thước phông chữ: 12px;
màu sắc: #fee;
văn bản-shadow:1px 1px 1px #333;
z-index: 10;
}
.videowhisperCPM
{
vị trí: Tuyệt đối;
dưới cùng: 65px;
bên phải:5px;
Kích thước phông chữ: 14px;
màu sắc: #FFF;
văn bản-shadow:1px 1px 1px #333;
z-index: 10;
}
.videowhisperCPM {
-moz-box-shadow:inset 0px 1px 0px 0px #ffffff;
-WebKit-box-shadow:inset 0px 1px 0px 0px #ffffff;
Box-shadow:inset 0px 1px 0px 0px #ffffff;
-WebKit-border-top-trái-bán kính:6px;
-moz-border-radius-phím:6px;
biên giới-top-trái-bán kính:6px;
-WebKit-border-đầu-phải-bán kính:6px;
-moz-border-radius-topright:6px;
biên giới-top-phải-bán kính:6px;
-WebKit-border-dưới-phải-bán kính:6px;
-moz-border-radius-bottomright:6px;
biên giới-bottom-phải-bán kính:6px;
-WebKit-border-dưới cùng-trái-bán kính:6px;
-moz-border-radius-bottomleft:6px;
biên giới-bottom-trái-bán kính:6px;
thụt lề văn bản:0;
biên giới:1px rắn #dcdcdc;
màn hình hiển thị:Inline-block;
màu sắc:#666666;
font-gia đình:Verdana;
Kích thước phông chữ:15px;
font-trọng lượng:in đậm;
kiểu phông:bình thường;
padding: 10px;
chiều rộng:200px;
Text-decoration:không có;
căn chỉnh văn bản:Trung tâm;
văn bản-shadow:1px 1px 0px #ffffff;
màu nền:#e9e9e9;
}
.videowhisperCPM:di chuột {
màu nền:#f9f9f9;
}
.videowhisperCPM:hoạt động {
vị trí:tương đối;
đầu trang:1px;
}
TD {
padding: 4px;
}
Bàn, .videowhisperTable {
khoảng cách biên giới: 4px;
biên giới-sụp đổ: riêng biệt;
}
.videowhisperDropdown {
màn hình hiển thị:Inline-block;
biên giới: 1px rắn #111;
tràn: ẩn;
biên giới-bán kính:3px;
màu sắc: #Eee;
nền tảng: #556570;
chiều rộng: 240px;
margin: 2px;
}
.videowhisperSelect {
màu sắc: #FFF;
thụt lề văn bản: 10px;
Kích thước phông chữ: 14px;
chiều rộng: 100%;
biên giới: không có;
Box-shadow: không có;
nền tảng: minh bạch;
hình nền: không có;
-xuất hiện WebKit: không có;
}
.videowhisperSelect:tập trung {
phác thảo: không có;
}
</phong cách>

v2

Các bảng liệt kê
/wp-admin/admin.php?Trang = live webcam&tab = danh sách

Các bảng liệt kê AJAX CSS

<phong cách kiểu =”text/css”>
.videowhisperWebcam
{
vị trí: tương đối;
màn hình hiển thị:Inline-block;
biên giới:1px rắn #aaa;
màu nền:#666;
padding: 0px;
margin: 2px;
chiều rộng: 240px;
chiều cao: 240px;
}
.videowhisperWebcam:di chuột {
biên giới:1px rắn #fff;
màu nền:#333;
}
.videowhisperWebcam IMG
{
padding: 0px;
margin: 0px;
biên giới: 0px;
}
.videowhisperTitle
{
vị trí: Tuyệt đối;
đầu trang:5px;
bên trái:5px;
Kích thước phông chữ: 20px;
màu sắc: #FFF;
văn bản-shadow:1px 1px 1px #333;
}
.videowhisperTime
{
vị trí: Tuyệt đối;
dưới cùng: 65px;
bên trái:5px;
Kích thước phông chữ: 14px;
màu sắc: #FFF;
văn bản-shadow:1px 1px 1px #333;
}
.videowhisperTags
{
vị trí: Tuyệt đối;
dưới cùng: 40px;
bên trái: 5px;
Kích thước phông chữ: 14px;
màu sắc: #FFF;
văn bản-shadow:1px 1px 1px #333;
}
.videowhisperBrief
{
vị trí: Tuyệt đối;
dưới cùng: 22px;
bên trái: 5px;
Kích thước phông chữ: 12px;
màu sắc: #Eee;
văn bản-shadow:1px 1px 1px #333;
}
.videowhisperEnter
{
vị trí: Tuyệt đối;
màn hình hiển thị:Inline-block;
dưới cùng: 5px;
bên phải: 5px;
Kích thước phông chữ: 16px;
màu sắc: #333;
màu nền:#Eee;
padding: 5px;
}
.videowhisperEnter: di chuột
{
màu nền: #FFF;
}
.videowhisperCPM
{
vị trí: Tuyệt đối;
dưới cùng: 65px;
bên phải:5px;
Kích thước phông chữ: 14px;
màu sắc: #FFF;
văn bản-shadow:1px 1px 1px #333;
}
.videowhisperCPM {
-moz-box-shadow:inset 0px 1px 0px 0px #ffffff;
-WebKit-box-shadow:inset 0px 1px 0px 0px #ffffff;
Box-shadow:inset 0px 1px 0px 0px #ffffff;
-WebKit-border-top-trái-bán kính:6px;
-moz-border-radius-phím:6px;
biên giới-top-trái-bán kính:6px;
-WebKit-border-đầu-phải-bán kính:6px;
-moz-border-radius-topright:6px;
biên giới-top-phải-bán kính:6px;
-WebKit-border-dưới-phải-bán kính:6px;
-moz-border-radius-bottomright:6px;
biên giới-bottom-phải-bán kính:6px;
-WebKit-border-dưới cùng-trái-bán kính:6px;
-moz-border-radius-bottomleft:6px;
biên giới-bottom-trái-bán kính:6px;
thụt lề văn bản:0;
biên giới:1px rắn #dcdcdc;
màn hình hiển thị:Inline-block;
màu sắc:#666666;
font-gia đình:Verdana;
Kích thước phông chữ:15px;
font-trọng lượng:in đậm;
kiểu phông:bình thường;
chiều cao:50px;
chiều cao dòng:50px;
chiều rộng:200px;
Text-decoration:không có;
căn chỉnh văn bản:Trung tâm;
văn bản-shadow:1px 1px 0px #ffffff;
màu nền:#e9e9e9;
}
.videowhisperCPM:di chuột {
màu nền:#f9f9f9;
}
.videowhisperCPM:hoạt động {
vị trí:tương đối;
đầu trang:1px;
}
TD {
padding: 4px;
}
Bàn, .videowhisperTable {
khoảng cách biên giới: 4px;
biên giới-sụp đổ: riêng biệt;
}
.videowhisperDropdown {
màn hình hiển thị:Inline-block;
biên giới: 1px rắn #111;
tràn: ẩn;
biên giới-bán kính:3px;
màu sắc: #Eee;
nền tảng: #556570;
chiều rộng: 240px;
margin: 2px;
}
.videowhisperSelect {
màu sắc: #FFF;
thụt lề văn bản: 10px;
Kích thước phông chữ: 14px;
chiều rộng: 100%;
biên giới: không có;
Box-shadow: không có;
nền tảng: minh bạch;
hình nền: không có;
-xuất hiện WebKit: không có;
}
.videowhisperSelect:tập trung {
phác thảo: không có;
}
</phong cách>

Danh sách mẫu

<div class =”videowhisperWebcam”>
<div class =”videowhisperTitle”>#tên #</div>
<div class =”videowhisperTime”>#banLink # #age #</div>
<div class =”videowhisperCPM”>#clientCPM #$/ min</div>
<một href =”#URL #”><IMG src =”#ảnh chụp #” chiều rộng =”#thumbWidth #px” chiều cao =”#thumbHeight #px”></một>
<div class =”videowhisperBrief”>#roomBrief #</div>
<div class =”videowhisperTags”>#roomTags #</div>
<một lớp học = “videowhisperEnter” href =”#URL #”>Nhập</một>
</div>