Lời khuyên

Screenshot 2015-10-29 20.16.01

Khách hàng có thể gửi các mẹo để biểu diễn cả trong chat công cộng và tư nhân videochat (trình diễn).

Tip options or buttons show in all interfaces for clients.

Trong công cuộc trò chuyện tip lãm cho mọi người (với một thông báo âm thanh) nhưng khách hàng có thể viết một thông báo tùy chỉnh cho thấy để nghệ sĩ duy nhất.

Tip dialog can be opened from Send Tip button available both in bottom control bar and in users list panel under Request Private Show button, in Legacy interface.

Lựa chọn không giới hạn Mẹo (cho người dùng lựa chọn) are customizable from backend with different parameters used in different implementations:

  • lượng
  • nhãn
  • lưu ý mặc định (lời nhắn) người trình diễn
  • âm thanh (mp3) để chơi trên đầu
  • Hình ảnh (icon of gift)

Webmaster cũng có thể xác định tỷ lệ thu được biểu diễn từ các lời khuyên. Performer có thể nhận được số tiền đầy đủ hay chỉ một phần số tiền tip (ex. 90%).

 

Tips are available in all interfaces with different implementations:

  • Videochat HTML5
  • HTML5 Live Streaming
  • Legacy Video Messenger