fbpx

Nhiều mô hình hiển thị

Nhiều người biểu diễn có thể Don một phiên doanh trong một phòng webcam. Điều này thường được thực hiện khi một người biểu diễn mời người biểu diễn khác (khách nghệ sĩ) vị trí thực tế của họ và bắt đầu phát. Nhưng máy chủ cũng có thể sử dụng các công cụ hiện diện ảo như hình ảnh và hình ảnh, cuộc gọi âm thanh (thường trên e-learning/các trang web dạy kèm) bao gồm những người khác trong luồng riêng. Streaming được thực hiện bởi người biểu diễn máy chủ trong phòng riêng và thu nhập được chia sẻ với tất cả các ký.

  • Khi thiết lập các bảng liệt kê webcam, và các mô hình cá nhân có thể điền vào một danh sách những người biểu diễn có thể sử dụng mỗi phòng
  • khi đi sống, người biểu diễn cũng có thể kiểm tra các diễn (từ danh sách có hộp kiểm tra hoặc theo tên) có mặt trong phiên họp
  • thu nhập được chia đều giữa tất cả người biểu diễn kiểm tra vào phiên (Khi 2 kiểm tra trong các mô hình, mỗi người được 1/2)
  • danh sách webcam trực tiếp bao gồm biểu diễn hiện nay trong mỗi phòng