Nhiều mô hình hiển thị

Nhiều diễn viên có thể vận hành/sử dụng một danh sách các webcam (Kênh).

  • Khi thiết lập các bảng liệt kê webcam, studios and individual models can fill a list of performers that can enter each channel
  • khi đi trực tiếp chế độ cũng có thể kiểm tra các mô hình khác (từ danh sách có hộp kiểm tra hoặc theo tên)
  • earnings are divided equally between all models checked into session (Khi 2 kiểm tra trong các mô hình, mỗi người được 1/2)
  • Live Webcam danh sách bao gồm các mô hình hiện đang phát sóng trên mỗi kênh