Nhiều mô hình hiển thị

Nhiều diễn viên có thể vận hành/sử dụng một danh sách các webcam (Kênh).

  • Khi thiết lập các bảng liệt kê webcam, Studio và cá nhân các mô hình có thể điền vào một danh sách của người biểu diễn có thể nhập mỗi kênh
  • khi đi trực tiếp chế độ cũng có thể kiểm tra các mô hình khác (từ danh sách có hộp kiểm tra hoặc theo tên)
  • Các khoản thu nhập được chia đều giữa tất cả các mô hình kiểm tra vào phiên làm việc (Khi 2 kiểm tra trong các mô hình, mỗi người được 1/2)
  • Live Webcam danh sách bao gồm các mô hình hiện đang phát sóng trên mỗi kênh