مدل چند نمایش

چند عملکرد می تواند کار کند / استفاده از وب کم را (کانال).

  • زمانی که راه اندازی لیست وب کم, studios and individual models can fill a list of performers that can enter each channel
  • در هنگام رفتن زندگی می کنند حالت همچنین می تواند در سایر مدل ها بررسی (از لیست با چک باکس و یا با نام)
  • earnings are divided equally between all models checked into session (چه زمانی 2 مدل ها بررسی در, هر می شود 1/2)
  • شامل لیست وب کم زندگی می کنند مدل در حال حاضر در هر کانال پخش